TVÅTUMFYRA - VILKA ÄR VI?

Tvåtumfyra grundades 1998 och har skapat sig ett namn inom byggsektorn som en förtroendefull, inspirerande och kreativ byggpartner. Vi är en av de ledande aktörerna inom byggservice, byggentreprenad, inredningssnickeri och fönsterrenovering i Storgöteborg.

Vi ska vara den självklara partnern och vi vill inspirera kunder och leverantörer till ett kreativt samarbete där den bästa skaparkraften föds med fokus på kvalitet, säkerhet, hälsa och miljö.

Våra kärnvärden är Innovation, Glädje och Kommunikation. Detta genomsyrar allt vi tar oss för. Vi vill ha en dialog genom hela processen, från idéfas och projektering, anbud och upphandlingar hela vägen till byggperiod och färdigt arbete. Vi är noga med att kommunicera när vi kommer och går, vad vi ska göra och hur det går. Vi håller vad vi lovar och vi lever som vi lär. Vi är hela och rena, vi håller ordning och reda och vi lämnar inte förrän det är städat och klart.

På Tvåtumfyra är kommunikation vårt viktigaste verktyg.
Vi ska vara bäst i klassen på att prata med våra kunder.
Du som kund ska alltid ha 100% koll på vad, när, var och hur.

klocka tvåtumfyra

Ordning och reda

smiley tvåtumfyra

Hel och ren

städning tvåtumfyra

Städat och klart

På Tvåtumfyra ställer samtliga anställda upp på de tre enkla deviserna ovan, som definierar vilka vi är och hur vi agerar. Vi värdesätter vårt anseende och vårt goda rykte. Vi bryr oss om att du som kund alltid möter personal som hejar och är trevliga, som kommunicerar och är tydliga, som håller efter arbetsplatsen och låter dig veta hur arbetet fortskrider. Detta tror vi är receptet för att lyckas långsiktigt, och kärnan i vårt arbete.

DEL AV BUILDAKONCERNEN

I en mogen bransch skall vi vara ett vinnande alternativ med fokus på kommunikation för våra beställare. Vår aktiva kommunikation skall för våra kunder framstå som ett starkt motiv till att göra affärer med oss. Ett systematiskt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete är en bra grund för ett stabilt företag. Sunda grundvärderingar präglar vårt dagliga samtal vilket borgar för att vi finner glädje i våra relationer både internt och externt. Vi ska arbeta professionellt, effektivt och engagerat så våra beställare känner sig trygga och nöjda när de anlitat oss.

Kvalitetspolicy

”Tvåtumfyra är del av Buildakoncernen och ska arbeta för att ständigt förbättra och utveckla koncernens verksamheter. Vi är innovativa i all vår företagsamhet, viljan att alltid utveckla och förbättra vår verksamhet skall vara påtaglig.”

Detta gör vi genom att:
• Kvalitetsmålen är högt satta för bättring av kundtillfredsställelse.
• Vi skall uppfylla de lagar och krav som ställs på oss. Lagstiftningen ser vi som minimikrav.
• Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt verksamhetssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt. Vi tillgodoser kundens behov i varje enskilt projekt.
• Vi skall uppfylla våra kunders krav på kvalitet avseende de tjänster och produkter som vi tillhandahåller.
• Vi ser till att våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
• Vi strävar alltid efter att det ska vara ordning och reda

Miljöpolicy

”Buildakoncernen tar ansvar för vår miljöpåverkan. Med kunskap, kompetens och engagemang ska vi bidra till en hållbar miljö. Målet är att minska koncernens klimatpåverkan genom projektets hela livscykel.”

Detta gör vi genom att:

• Vi använder miljömärkta produkter i den mån de finns tillgängliga på marknaden och uppfyller våra krav på egenskaper och ekonomi.
• Vi förebygger föroreningar och arbetar mot fastställda miljömål i verksamheten.
• Vi följer tillämpliga lagar och förordningar och andra krav. Lagstiftningen ser vi som minimikrav.
• Vi följer upp och förbättrar ständigt miljöarbetet för en långsiktigt hållbar utveckling.
• Vi jobbar ständigt med vårt miljöarbete och ser till att det bedrivs systematiskt med en tydlig struktur.

Arbetsmiljöpolicy

”Buildakoncernen ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete som integreras i de övriga verksamhetsfrågorna. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Genom att integrera hälsa och säkerhet i vårt dagliga arbete skapar vi en god och säker fysisk, psykisk och social sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.”

Detta gör vi genom att:
• Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.
• Vi skall alltid driva ett aktivt arbetsmiljöarbete, förhindra och förebygga arbetsmiljöskador, samt att följa gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt övriga krav som ställs på oss.
• Vi upprättar checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.
• Vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik. På så sätt eliminerar vi faror och risker.
• Vi skall i samråd med medarbetare ta fram rutiner och prioriterade om sådan som skall finnas med i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.,
• Vi arbetar för att arbetsgivaren och medarbetare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö
• Vi arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.

Fritjof Ahlstedt, VD på Builda
Göteborg 2018-12-03
Innefattar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy
ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 Miljö och ISO 45001 Arbetsmiljö